JUST WOOD IT
  • adres

    Zapole 7
    05-825 Grodzisk Mazowiecki
  • telefon

    +32 472 383 284
    +48 600 130 192

O nas

Just Wood It
Building with Nature

Just Wood It jest fir­mą ciesiel­ską, która spec­jal­izu­je się w re­al­i­zowaniu wyjątkowych kon­strukcji drew­ni­anych. Re­al­izu­jemy in­dy­wid­u­alne za­mówienia w na­jlep­szych ma­te­ri­ałach i tech­nolo­giach. Do­radza­my w zarówno w kwest­ii rozwiązań tech­nicznych jak i es­te­ty­czno-funkcjon­al­nych.

Jesteśmy ak­ty­wni w ob­szarze rozwiązań bu­down­ictwa nat­u­ral­nego, nowoczes­nych tech­nologii oraz obrób­ki maszynowej drewna. Mamy sze­rokie doświad­czenie w całym pro­ce­sie przy­go­towania i re­al­iza­cji kon­strukcji speł­ni­a­ją­cych na­jwyższe oczeki­wania. Dzi­ałamy ze­społowo kładąc nacisk na wysoką kul­turę i or­ga­ni­za­cję pracy.

zrealizowanych konstrukcji drewnianych

100+

wykorzystanego drewna konstrukcyjnego

4000 m3

wbitych drewnianych dybli

8000

Zaspół

Julien Croisi­er

cieśla duszą i ciałem

W 1998 roku rozpoczął naukę za­wodu we fran­cuskim ośrod­ku nau­ki rzemiosła Les Com­pagnions du De­voir. W 2001 reprezen­tował Bel­gię na Między­nar­o­dowej Olimpiadz­ie Za­wodów Trady­cyjnych w Seulu.

Ab­sol­went studiów pody­plo­mowych na Uni­w­er­syte­cie Ka­tolick­im w Lou­vain la Neuve na kierunku ,,Drewno w pro­ce­sie kon­struk­cyjnym". Pasjon­at łączenia trady­cyjnych narzędzi i es­te­ty­ki z nowoczes­nym funkcjon­al­izmem.

Alek­sander Czułows­ki

cieśla sercem i umysłem

Lorem ip­sum dolor sit amet con­secte­tur adip­isic­ing elit. At min­ima de­serunt, ad, quod, pariatur mo­les­tias adip­is­ci ducimus qui­dem fuga con­se­qu­un­tur sed natus per­spi­ci­atis cu­pid­i­tate of­fici­is ac­cusamus iste tem­po­ribus re­iciendis nesci­unt!

Współpracuj z nami

Dołącz do nas i rozwi­jaj swo­je umiejęt­ności w naszym ze­s­pole. Przyj­mu­jemy do pracy cieśli, którzy in­tere­su­ją się trady­cyjnym i nowoczes­nym rzemiosłem. Chęt­nie naw­iązu­jemy współpracę z pro­jek­tan­ta­mi, kon­struk­tora­mi, których in­tere­su­je re­al­i­zowanie wyjątkowych pro­jek­tów. Za­prasza­my stu­den­tów na staże i prak­ty­ki. Sko­rzys­taj z naszego doświad­czenia!