JUST WOOD IT
 • adres

  Zapole 7
  05-825 Grodzisk Mazowiecki
 • telefon

  +32 472 383 284
  +48 600 130 192

Tech­nologia Szkiele­towa

Lek­ki szkielet to przepis doskon­alony przez dekady. Dz­ię­ki połączeniu kon­strukcji drew­ni­anej kon­strukcji, tworzącej szkielet domu, z pan­ela­mi kon­struk­cyjny­mi i nowoczes­ny­mi mem­brana­mi, za­pew­ni­a­ją­cy­mi zarówno szczel­ność jak i ot­wartość dy­fuzyjną bu­dynku, otrzy­mu­jemy dostęp­ną for­mułę, speł­ni­a­jącą na­jbardziej wyśrubowane wyma­gania.

Nowoczes­ny szkielet, izolowany nat­u­ral­ny­mi ma­te­ri­ała­mi, to zdrowy dom, który tworzy przy­jazne środowisko do ży­cia, pracy i odpoczynku. W wyborze wyróż­ni­a­jącej es­te­ty­ki zda­jemy się na ar­chitek­tów, cz­er­pią­cych wzorce z rozwiązań szwa­j­cars­kich i aus­tri­ac­k­ich. Niewąt­pli­wym atutem jest szy­bkość mon­tażu go­towego domu, ponieważ za­sad­nicza część pro­dukcji odby­wa się na hali, w op­ty­mal­nych dla pre­fab­rykacji warunk­ach.

Zastosowanie:

 • domy jednorodzinne
 • domy letniskowe

Zalety:

 • wysoka sprawność energetyczna
 • szybkość budowy
CLT, HBE, Holz100

Technologia płyt CLT to współczesna odpowiedź na najbardziej wymagające potrzeby budowania z litego drewna. Panele tworzące gotowe ściany tworzą ściany, stropy i przykrycie domu, zapewniając najwyższe walory konstrukcyjne i estetyczne. Rozwiązania te świetnie sprawdzają się tak w budownictwie jednorodzinnym jak i większej skali - budynków biurowych czy użyteczności publicznej. Wykorzystanie dużej ilości drewna zapewnia pożądany klimat regulujący wpływ niepożądanych czynników zewnętrznych. 

Oferujemy domy i konstrukcje w technologiach masywnych: CLT, HBE, a dla najbardziej wymagających klientów proponujemy rozwiązania Thoma Holz100 - domów z drewna księżycowego.

Zastosowanie:

 • domy
 • bu­dyn­ki użyteczności publicznej

Zalety:

 • wyko­rzys­tanie drewna litego, mikroklimat
 • wysok­ie para­metry izo­la­cyjne i akusty­czne
 • tworzenie nowoczes­nych przestrzeni
Tim­ber frame

To rozwiązania ulu­bione przez cieśli i kone­serów rzemiosła drew­ni­anego. Mogą one stanow­ić dopełnienie in­nych tech­nologii lub być samodziel­ny­mi propozy­c­ja­mi kon­struk­cyjny­mi. Widoczne wiązary da­chowe, kon­strukcje łąc­zone na dy­ble, czy nowoczesne słupy i bel­ki z drewna BSH łąc­zonego na blachy – to nasza spec­jal­ność. Wszys­tk­ie te el­e­men­ty wkom­ponowane w przestrzeń ar­chitek­ton­iczną mogą niezwyk­le pod­nosić jej walory, będąc solid­ną al­ter­naty­wą dla kon­strukcji stalowych i żel­be­towych.

Zastosowanie:

 • domy słupowo-ry­glowe lub tim­ber frame
 • wyjątkowe kon­strukcje więźb, al­tan, per­goli

Zalety:

 • ek­sponowanie piękna kon­strukcji drew­ni­anych
 • Wysok­ie os­ią­gi tech­niczne
Bu­down­ictwo nat­u­ralne

Bu­down­ictwo oparte o trady­cyjne rozwiązania w nowoczes­nej for­mule to między in­ny­mi: izo­lacje lub całe sys­temy bu­dowlane, oparte o słomę, wap­no, glinę czy włókna drzewne. Ma­te­ri­ały te cechu­ją się doskon­ałą współpracą z drew­ni­any­mi kon­strukc­ja­mi tworząc przestrzenie unikalne pod wzglę­dem es­te­ty­ki i at­mos­fery. Do­bier­amy op­ty­malne rozwiązania pod domy nat­u­ralne i dzie­limy się naszym doświad­cze­niem w tej ma­ter­ii.

Zastosowanie:

 • domy nat­u­ralne, wykańczane tynka­mi wapi­en­ny­mi lub glini­any­mi
 • Straw bale

Zalety:

 • Wyko­rzys­tanie trady­cyjnych ma­te­ri­ałów, doskon­ale współpracu­ją­cych z drewnem
 • Wyjątkowa es­te­ty­ka